Kogetsu Restaurant

1-4-15 Yasujima
Yokkaichi, Mie 510-0075 JAPAN
Tel: 81-(0)59-350-0500
Fax: 81-(0)59-350-3600

Region: Japan